Hallo Eamoin,

Sgri\obh thu (you wrote) :

>Hi Eideard! Ciamar a tha sibh? Tha mi a'sealtainn air "gaidhlig-gu-leor" a
>h-uile laithean agus is toil gu math leam air. Tha mi air clo-buailadh
>mo\ran teachdairean airson an co\mhlaradh agam. Tha iad gle\ feumail. Tha
>obair math agaibh. Cu\m suas i!
>
>How are you? I look at (check) Gaidhlig-gu-leor every day. I like it very
>much. I print many messages for my files. They are very useful. You are
>doing good work. Keep it up!

'S math cluinntinn bhuat. Uill, tha mi a' gluasad, co dhiu\, tapadh leat. 
Tha mi gle\ toilichte gu bheil na teachdaireachan seo a' cordadh riut, agus 
bidh sinn a' cluinntinn bhuat a-rithist, tha mi 'n do\chas.

It's good to hear from you. Well, I'm moving anyway, thank you. I'm very 
glad that you are enjoying these messages, and I hope that we'll hear from 
you again.

Sla\n leat,

Eideard
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to