Hallo a h-uile duine!

Feuchaibh a cluich geamannan anns a' Ghidhlig seo:
(Try to play games in Gaelic here:)

http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/foghlam/baile_rannan.shtml

Feumaidh Shockwave plug-in a bhith agaibh.
(You must have the Shockwave plugin).

Bha e spors!
(It was fun!)

le drachd

Senag
-- 
"Tr gun chnan, tr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to