>
>
Hallo a Eideard
Bidh mi a feuchainn an cialltradh no dha.
(I will try a sentence or two)

>Tha mi a'dunadh leabhar agam.
>( I am closing my book)

  Dhuin mi an uinneag..
    ( I closed my book.)

Cuir ceart,ma s e ur toil e. Moran taing.

Eilidh

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to