Hallo Eilidh

Sgri\obh thu:

>Hallo a Eideard
>Bidh mi a feuchainn an cialltradh no dha.
>(I will try a sentence or two)

Bidh mi a' feuchainn cialtradh no dha\. ( 'S toil leam am facal 
"cialtradh", cait an robh thu a' faighinn e ? I like the word ".....", 
where were you finding it?)

>>Tha mi a'dunadh leabhar agam.
>>( I am closing my book)

...an leabhar agam.

>  Dhuin mi an uinneag..
>    ( I closed my book.)

If I didn't know better I'd swear you were saying "I closed the window.."

>Cuir ceart,ma s e ur toil e. Moran taing.

Gle\ mhath, Eilidh. A-nis, am bi thu a' feuchainn na gni\omhairean eile?
Very good, Eilidh. Now, are you going to try the other verbs?

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to