At 08:33 PM 10/11/00 -0400,
Hallo Eideard

you wrote:
>Bidh mi a' feuchainn cialtradh no dha\. ( 'S toil leam am facal 
>"cialtradh", cait an robh thu a' faighinn e ? I like the word ".....", 
>where were you finding it?)

Fhuair mi am facal *cialltradh" anns a dictionary called Scottish Gaelic by 
RW Renton & JA MacDonald.

I found the word *cialltradh* in a ..

Gle\ mhath, Eilidh. A-nis, am bi thu a' feuchainn na gni\omhairean eile?
>Very good, Eilidh. Now, are you going to try the other verbs?

Bidh, bidh mi a' feuchainn na gniomhairean eile.......am maireach.*grin*
Yes, I will try the other verbs....tomorrow.

>Eilidh
>
>
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to