Latha math dhuibh, a h-uile duine...

  A bheil na cialltraidhean ceart no cea\rr an seo?
  (I think I said "Are there correct or incorrect sentences herein?")

1) Du\in an doruis a\mhuinn gun da\il!
  Dhu\in mi na che/is fhidheal. ("ce\is" no "bocsa" no...?)

2) Fo\n mi am piobaire.
  Nuair a bha an fo\n briste agamsa, dh'fho\n mi neach sam bith idir.

3) Ionnsaich mi diadhachd ann an sgoil.
  Dh'ionnsaich mi mo\ran rudan glic, ach dhiochuimhnich mi iad.

4) 'S toil leam a' seinn o\rain tradiseanta.
  Sheinn Ashley MacIsaac o\ran neo\nach.

5) Tha mo cheann air sna\mh leis opair-sgoil.
  Shna\mh mi sa' chuan sia nuair bha mi o\g.

  Obh, obh! Opair cruaidh! Cuideach mi.....

  --Holly
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to