Janice Chan wrote:
>
> 
> >A bheil thu a' dłnadh na błth?
> >Did you close the shop?
> 
> This is in the present tense, and says:"Are you closing the shop?"

  Tha, gu dearbh, a Sheņnag. Rinn mi mearachd anns a' Bhearla. :) 
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to