Hallo a Eideard agus a h uile duine,

Eideard, you wrote:
"'S e latha eile a th'ann a- maireach."

So......Bidh mi a' feuchainn:

  Dh fhon thu e gu luath.
( Did I say...You answered it quickly)?
  Fhonadh sinn fon.
We are answering the phone.


  Dh'ionnsaich iad  an danns nuadh.
They learned a new dance.

Ionnsachadh mi na nithean nuadh  a h-uile latha.
I am learning new things every day.

Cuir ceart, moran taing,
Eilidh


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to