Hai Eilidh 's a h-uile duine,

Sgri\obh thu:

Eideard, you wrote:
>"'S e latha eile a th'ann a- maireach."
>
>So......Bidh mi a' feuchainn:
>
>  Dh fhon thu e gu luath.
>( Did I say...You answered it quickly)?

I would say "Dh'fho\n thu gu luath e." which would mean "You phoned him (or 
it) quickly". "Dh'fhreagair thu ..." would be "You answered."

>  Fhonadh sinn fon.

"Tha sinn a' fo\nadh." When using the present tense it's customary to use 
the verb "tha" plus a verbal noun or participle. "Tha mi a' sgri\obhadh an 
litir seo = I am writing this letter."

>We are answering the phone.
>
>
>  Dh'ionnsaich iad  an danns nuadh.
>They learned a new dance.

Dh'ionnsaich iad dannsa nuadh. "An dannsa" means "the dance", "dannsa" by 
itself is "a dance".


>Ionnsachadh mi na nithean nuadh  a h-uile latha.
>I am learning new things every day.

Again, let's get the "tha" working. "Tha mi a ionnsachadh ...."

Gle\ mhath, Eilidh. Tha mi toilichte fhaicinn gu bheil thu a' feuchainn.
Very good, Eilidh. I'm glad to see that you are trying.

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to