Hallo a-rithist Eilidh, 's a h-uile duine
(Hello again, Eilidh, and everybody)

Sgri\obh thu:

(I'm getting confused with all the lines and double lines on the left)

>>Moran taing, Eideard,
>>
>>>Bidh mi a' feuchainn a rithis:
>>>
>>>Dh fhon iad an taigh.
>>>They phoned the house.

Gle\ mhath, ach 's e "dh'fho\n" ( Very good, but it's ....)


>>>  Am bheil thu a' fonadh an sgoil?
>       Are you phoning the school?
>
>>>  Dh'ionnsaich sibh na orain snog .
>>>  You learned pretty songs.

"na orain" would be "the songs", for pretty songs just say "orain snog" 
without the  "an".

>>>Tha sinn a' ionnsachadh seinn oran Ghaidhlig.
>>>We are learning to sing Gaelic songs.

Gle\ mhath, ach 's e "ag ionnsachadh." Remember that it's " a' " before a 
consonant, "ag" before a vowel. For example "ag iarraidh" but " a' 
cluintinn." Also, I would say " a sheinn oran Ga\idhlig."


>>Sheinn caileag ann an ceilidh.
>    The girl sang at the gathering.

Sheinn a' chaileag aig a' che\lidh. You've got " a girl sang..."

>>Chan eil sinn a' seinn an nochd
>>We are not singing tonight.

Rinn thu gle\ mhath, Eilidh. Meal do naidheachd !
You did very well, Eilidh. Congratulations !

Eideard

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to