Eideird,

Tha thu a' deanamh obair mhòr leis na gnìomharan seo; math thu fhéin!
You're doing a great job with these verbs; good for you!

LoisTed Macdonald wrote:

> >A deag sheinnead air seinn a Ghaidhlig. a good singer sings the Gaelic.
>
> I would say "Tha an deagh sheinneadair a' seinn a' Gha\idhlig."

rud beag ( a little thing )  "Gàidhlig" is feminine, so "a' seinn na Gàidhlig".

Also, Pauline's English sentence is in the habitual tense ( for lack of a
better term ), which equates to the Gaelic future tense.
Tha an deagh sheinneadair a' seinn na Gàidhlig = The excellent singer is
singing the Gaelic.
Seinnidh deagh sheinneadair a' Ghàidhlig. = Will-sing (an) excellent singer the
Gaelic. = Sings the excellent singer the Gaelic. =  An excellent ( A good)
singer sings Gaelic.

"Gaelic" is not in the genitive in the last sentence, so it's "a' Ghàidhlig".

Le meas,
Aonghas

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to