Hallo Les,

Gabh mo leisgeul, ach chan 'eil Ga\idhlig agam airson seo a sgri\obhadh.
Excuse me, but I don't have enough Gaelic to write this.

Our group has worked with the verbs: "smaoinich" and "saoil" and a little
bit on "creid"...

They're a little bit different.

We came up with the following distinction:

saoil, a' saoilsinn = your opinion, what do you think?
smaoinich, a' smaoineachadh = to think, hard to think

Cha chreid mi nach...(+any verb)...I think that...
Cha chreid mi nach teid mi a mach. I think that I'll go out.
Cha chreid mi nach suidhe mi shios. I think that I'll sit down.

Not sure if that helps or not, ach, sin e!

Siu\saidh
----------
>From: Leslie Gadallah <[EMAIL PROTECTED]>
>To: gaidhlig-gu-leor <[EMAIL PROTECTED]>
>Subject: [gaidhlig-gu-leor] thinking
>Date: Fri, Oct 13, 2000, 10:01 PM
>

>Feasgar math, a h-uile duine:
>
>  Ciamar a tha sibh a nochd? Tha mi gu math, ach beagan sgith. Am
>faca sibh a' ghealach feasgar seo? Bha i mˇr, soilleir, uamhasach
>Óluinn.
> 
>    How are you-all tonight. I'm fine, but a little tired. Did
>you-all see the moon this evening. It was big, bright, and very
>beautiful.
>
> 
>  Rinn sinn c˛mhradh air "thinking" anns an coinneamh na Gaidhlige seo
>chaid. Am biodh fear sam bith a' mineachadh gnýomhairean "measraich",
>"smaoinich", "saoil", "me˛raich" agus "creid", ma 'se du toigh le. 
>Chaid sinn am bhreislich gu fior.
>
>  We were discussing "thinking" at the last Gaelic meeting. Would
>anyone explain the verbs ". . ." please. We got really confused. (If
>this turns out to be a horrible big job, please accept my apologies,
>and maybe someone could just point me toward the information.)
>
>SlÓn
>Les
>_____________________________________________________________________
>
>Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie
>
>  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
>   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
>       --Gaelic proverb
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to