Hallo Aonghais,

Sgri\obh thu:

>Eideird,
>
>Tha thu a' deanamh obair mhòr leis na gnìomharan seo; math thu fhéin!
>You're doing a great job with these verbs; good for you!

Tapadh leat, a' bhalaich. Tha mi a' gabhail spo\rs agus tha mi ag 
ionnsachadh Ga\idhlig aig an aon a\m.
Thanks, (translate this how you will). I'm having fun and I'm learning 
Gaelic at the same time.

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to