LoisTed Macdonald wrote:

> Bha mi ann an Toronto a-raoir aig an taigh mo nighean. Tha triuir oghachan
> againn a-nis agus tha du\il aice leanabh eile fhaighinn ann an da\ sheachdain.
> I was in Toronto last night  at my daughter's house. We have three
> grandchildren now and she expects to have another baby in two weeks.
> 

Meal do naidheachd, Eideird!
(Congratulations, Ted)

Se˛nag

-- 
"Týr gun chÓnan, týr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to