Hai a Sheonag,

Sgri\obh thu:

>Meal do naidheachd, Eideird!
>(Congratulations, Ted)

Tapadh leat, a Sheonag, ach feumaidh tu cuimhneachadh nach eil mi ach 
fear-amhairc. 'Sann mo nighean a ni a h-uile saothair.

Thanks, Janice, but you must remember that I'm only a spectator. It's my 
daughter who will do all the labour.

Toilichte a bhith nam sheanair a-rithist (happy to be a grandfather again)

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to