Hallo Eilidh 's a h-uile duine,

Sgri\obh thu:

>  Tha triuir oghachan againn a-nis agus tha du\il aice leanabh eile 
> fhaighinn ann an da\ sheachdain.
>
>
>Bidh tu saenair gle trang.
>You will be a very busy grandfather.

Bithidh, gu dearbh, ach tha mi a' smaoineachadh gum bi a' sheanmhair nas 
trainge, mar a b'a\bhaist.
Yes, indeed, but I think the grandmother will be busier, as usual.

>  Meala-naidheachd!
>Congratulations!

Tapadh leat.

Eideard

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to