Leslie Gadallah wrote:

>     Rinn sinn c˛mhradh air "thinking" anns an coinneamh na Gaidhlige seo
> chaid.  Am biodh fear sam bith a' mineachadh gnýomhairean "measraich",
> "smaoinich", "saoil", "me˛raich" agus "creid", ma 'se du toigh le.
> Chaid sinn am bhreislich gu fior.

A Leslie 's a h-uile duine,

Mar facal mu dheireadh a chuir air a' chuspair seo, tha cuimhne agam air m'
athair agus e ri seanachas ri cuideigin eile 's a GhÓidhllig, cho tric 's a
bhiodh e ag rÓdh, "O, tha mi creidsinn, tha mi creidsinn.", 'nuair a bhiodh
e a' comh-ch˛rdadh ris.

As word last to put on the subject here, is memory at-me on my father and he
to conversation with somebody else in the Gaelic, so often and that would-be
he saying, "...", when would-be he agreeing with-him.

As a last word to put on this topic, I rememmber my father when he would  be
talking with someone else in Gaelic, how often he would say, "..." as a way
of agreeing with him.

It always struck me as being something like, "I'm sure of it!" or "I know
just what you mean."

I remember hearing the word, "Falbh!" a lot too.......: )

L meas,
AonghasThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to