LoisTed Macdonald wrote:
>
>
>De\ tha thu a' de\anamh ann an Toronto? Tha mo nighean ( agus an teaghlach
>
>aice) a' fuireach anns a' bhaile-mo\r mo\r, anns a' thaobh ear, na
>Traighean. Bidh mi ann Diardaoin.

  Tha mo nighean a' fuireach anns a' bhaile mhor cuideachd. Is i oileanach
  anns an oilthigh. Chan fhaca mi i o chionn fada, ach tha mi a' tadhal
  oirre a-nis. Chan eil fios agam air Toronto, 'a chan eil fios agam
  ca\ite a tha mi. Faisg air an loch, tha mi a' smaoineachadh.

   My daughter is staying here too. She's a student at the university. I
   havn't seen her for a long time but I'm visiting now. I don't know
   Toronto, and I don't know where I am. Beside the lake, I think.

>Meal do thadhal. (Enjoy your visit.)

 Ni mi sin.
--
Leslie Gadallah      www.gadallah.com/~leslie

   Measar an t-amadan glic ma chumas e theanga.
    The fool can pass for wise if he holds his tongue.
                 --Gaelic proverb

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to