A Shiu\saidh,

Sgri\obh thu:

'S e duine coibhneil a th'annad, tha mi a' smaoineachadh.
>It's a kind man that you are, I think.
>(to think up the exercises and then respond to them...mo/ran, mo/ran taing!)

Bidh thu ro choibhneil. 'S e car-oibre shalach a th'innte, ach feumaidh 
cuideigin a de\anamh!
You're too kind. It's a dirty job, but someone has to do it!

> >For some reason at times like this I'm reminded of the children's hymn:
> >"...like a little candle burning in the night, you in your small corner and
> >I in mine."
>
>Tha mi a' dol leatsa...
>I agree with you...

Tha mi direach air de\anamh eadar-theangachadh, agus tha e a' dol mar seo:
I've just made a translation, and it goes like this:

..mar coinneal bheag a' losgadh anns an oidhche..
..bidh thusa san d'oisean beag 's mi fhi\n san oisean 'n-seo.

De\ do bheachd, a Shiu\said? (What do you think, S.?)

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to