Hallo a Shiu\saidh ('s a h-uile duine),

Sgri\obh thu:

>Would "Burn, Baby, burn!" be:
>"Loisg, a Leanabh, loisg!"

'S do\cha, ach chan eil mi a' smaoineachadh gum bhiod thu a' cluintinn sin 
anns a' Ghaidhealtachd, ged a tha mi a' tuigsinn  gun do loisg 
iad  taighean dubh re\ nam Fuadaichean.

Probably, but I don't think you'd hear that in the Gaidhealtachd, although 
I understand that they burned some black houses during the Clearances.

Eideard

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to