Title: Re: [gaidhlig-gu-leor] Ciamar a chanas mi--
Oidhche Shamhna Shona dhut, Eideird,

'S tapadh leat airson do fhreagairt...chan 'eil  mi a' smaoineachadh gum bhiod mi a' cluintinn an abhairt sin cuideachd, ach bha mi a' smaoineachadh gum bhitheadh e intinneach eadar-theangachadh a dheanamh.

And thank you for your answer...I also do not think that I will be using this phrase, but I was thinking that it would be interesting to make a translation.  (Do I need to add "of it" in the English/Gaelic...???)

Siu\saidh
----------
From: "Lois\Ted Macdonald" <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: Re: [gaidhlig-gu-leor] Ciamar a chanas mi--
Date: Tue, 31 Oct 2000 22:25:58 -0500


Hallo a Shiu\saidh ('s a h-uile duine),

Sgri\obh thu:

>Would "Burn, Baby, burn!" be:
>"Loisg, a Leanabh, loisg!"

'S do\cha, ach chan eil mi a' smaoineachadh gum bhiod thu a' cluintinn sin
anns a' Ghaidhealtachd, ged a tha mi a' tuigsinn  gun do loisg
iad  taighean dubh re\ nam Fuadaichean.

Probably, but I don't think you'd hear that in the Gaidhealtachd, although
I understand that they burned some black houses during the Clearances.

Eideard

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -


Reply via email to