Feasgar math a h-uile duine:

  Bha e nas fuaire an duigh, nach robh? Tha an geamhradh a' tighinn.

  Dh'innis mi d' fheadhain dhibh gum bithinn a' dol a Toronto an
t-seachdain seo chaidh air chéilidh ri mo nighean agus an duine aice. 
Nuair gun robh mi sin, choinnich mi leis Sheònag Chan agus an chlas
Ghàidhlig aice, agus ghabh mi leasan madainn DiSathurna seo chaidh
leotha.
  Bhruidhinn Seònag ris an chlas 'sa Ghàidlig agus fhreagair iad 'sa
Ghàidhlig air uairibh. Bha iad tòimhseachan-tarsainn a dheanamh, agus
nuair sin dh'ionnsachadh sin na faclan air oidhche Shamhna. 
Dh'eadartheangaich sinn rosg-rannan agus "changed the tenses", ach bha
mi 'nam othail, agus rinn mi móran nam mearachdan. Nach robh mo
ghruaidhean dearg? :0 Thug Seònag gnàth cainnt dhuinn--ceàrr a-muigh 's
a-mach (anns a' Bheurla "totally wrong").
  Nuair sin, chaidh sinn suas an staighre far an biodh an t-seinn agus
chonnich sinn leis na classan eile. Ghabh iad na h-òrain uamhasach
breagha. (Ach cha ghabh mi. Cha sheinneas mi gu math riamh.) Bha
móran daoine fileanta an sin, agus bha iad milis 'gam chluinntinn.
  Bha i tíde air fhalbh ann an ùine ro ghoirid, ach bha mi glé
thoilichte a bhith 'gan choinneamh. Cho\rd an madainn rium gu math. Good evening everyone:

  It was colder today, was it not? Winter is coming.

  I told some of you that I would be going to Toronto last week to
visit my daughter and her man. When I was there, I met Janice Chan and
her Gaelic class, and took a lesson with them last Saturday morning.
  Janice spoke to her class in Gaelic and they answered in Gaelic
sometimes. They were doing a crossword puzzle, and then we learned the
words about Halloween. We translated sentences, and changed the tenses,
but I got confused and made many mistakes. Weren't my cheeks red? 
Janice gave us an idiom--. . .[A coincidence, I'm sure.]
  Then we went upstairs where the singing was and we met the other
classes. They sang very beautifully. (But not me. I'll never sing
well.) There were many fluent people there and they were sweet to hear.
  It was time to leave all too soon, but I was very happy to have met
them. The morning pleased me greatly.
  
[Now, my friends, with this little composition, I have wandered far into
unknown territory. Corrections and suggestions would be very welcome.]

Slàn leibh
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Measar an t-amadan glic ma chumas e theanga.
   The fool can pass for wise if he holds his tongue.
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to