Hallo a Leslie,

Leugh mi email bhuat, 's bha mi gu doigheil gun do thuig mi a' mho\r-chuid
dheth as aonais na' Beurla.
I read your email, and I was happy/satisfied that I understood most of it
without the English.

Bha mi toilichte cuideachd gun robh 'sa madainn sin sar math dhut.
I was also happy that this morning was very good for you.

Tha mi a' saoilsinn gur e deagh spo\rs a bh' ann, gu dearbh!
I think that it was a lot of fun, indeed!

Siu\saidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to