A Leslie,

'S math an naidhheachd seo a fhuair sinn bhuat! Agus a Sheo\nag, math thu
fhe/in! Tha e 'ga mo thoileachadh gu bheil gnothaichean a' dol cho math ann
an Toronto.

Is good the news this that got we from-you. And Seonag, good for-you self!
Is it at my pleasing (?) that are matters going so good in Toronto.

This is good news we're getting from you! And good for you, Seonag! It makes
me happy that things are going so well in Toronto.

Tha misneach math agad a Leslie, uiread ri seo a fheuch anns a' Gha\idhlig,
agus feumaidh mi ra\dh gun d' rinn thu gle/ mhath
Is courage good at-you, Leslie, amount like this to try in the Gaelic, and
must I say that did you very well.
You have a lot of courage Leslie, to try this amount of Gaelic, and I must
say that you did very well.

>  Dh'innis mi d' fheadhain

"Cuid" would be better to use here than "feadhainn" Dh'innis mi do
chuid..."

> dhibh gum bithinn a' dol a Toronto an

> t-seachdain seo chaidh air chéilidh ri mo nighean agus an duine aice.
> Nuair gun robh mi sin,

Feuch: " 'Nuair a bha mi an sin..."

> choinnich mi leis Sheònag Chan

direach: "le Seo\nag..."

> agus an chlas

"agus a' chlas"

> Ghàidhlig aice, agus ghabh mi leasan madainn DiSathurna

"Madainn" lenites the following word, and often the "di-" is left out in
this construction:madainn Shathuirne, latha Sathuirne, feasgar Sathuirne,
oidhche Shathuirne

> seo chaidh
> leotha.
>  Bhruidhinn Seònag ris an chlas 'sa Ghàidlig agus fhreagair iad 'sa
> Ghàidhlig air uairibh. Bha iad tòimhseachan-tarsainn a dheanamh,

"... a' deanamh to\imhceachan-tarsainn..."

> agus
> nuair sin dh'ionnsachadh sin

"agus an uair sin dh'ionnsaich sinn..."" 'Nuair" works for "when" but to say
"and then we..." you need "an uair"

> na faclan air oidhche Shamhna.

> Dh'eadartheangaich sinn rosg-rannan agus "changed the tenses", ach bha
> mi 'nam othail, agus rinn mi móran nam mearachdan.

Chanainn: "mo\ran mhearachdan"

> Nach robh mo
> ghruaidhean dearg? :0 Thug Seònag gnàth cainnt dhuinn--ceàrr a-muigh 's
> a-mach (anns a' Bheurla "totally wrong").
>  Nuair sin,

a rithist "An uair sin" -- "then" na a\ite "when"

> chaidh sinn suas an staighre far an biodh an t-seinn agus
> chonnich sinn leis na classan eile. Ghabh iad na h-òrain uamhasach
> breagha.

Chanainn direach "Ghabh iad o\rain..." "They sang beautiful songs" as
opposed to "They sang the beautiful songs...".

> (Ach cha ghabh mi. Cha sheinneas mi gu math riamh.)

..."Cha do sheinn..." ( Ach chan eil mi 'gad chreidsinn idir...... but I
don't believe you at all.....)

> Bha
> móran daoine fileanta an sin, agus bha iad milis 'gam chluinntinn.

"...agus bha e milis an cluinntinn."

>  Bha i tíde air fhalbh

I would say, "Tha\inig an ti/de falbh...", but I can't say what you have
here isn't right.....it just sounds strange to me.....

> ann an ùine ro ghoirid, ach bha mi glé
> thoilichte a bhith 'gan choinneamh.

For "that I met them", I would try, " gun do chuir mi aithne orra...."

> Cho\rd an madainn rium gu math.

a' mhadainn

I always feel bad correcting a piece that has so much right, because the
only things that get pointed out are the other things, and it always looks
like there's way more of them than there actually are, when you take in all
in context of how much was right. Gotta go; my son is breathing clouds of
some unidentified nature on my neck waiting for his turn on the
computer.......

Cum suas a Leslie; rinn thu math.

Le meas,
Aonghas


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to