Hallo a Sheonag agus a h-uile duine,

At 10:18 AM 11/7/00 -0500, you wrote:
>Rinn mi b¨th-obrach c˛caireachd anns a' clas GÓidhlig Di - Sathairne.
>(Did me shop-of work cooking in the class Gaelic Saturday
>(I did a cooking workshop in Gaelic class Saturday)
>
>Bha e math, nach robh, Eilidh?
>(Was it good, was it not Ellen
>(it was good, was it not, Ellen?)

Bha, bha an fuarag math. Bha e gle mhath!!
Yes, the fuarag was good. It was very good.

Bha sinn spors.
We had fun.

Bha sinn a'mealtainn an fuarag agus bha sinn a'mealtainn  an Drambuie,
We enjoyed (were enjoying) the fuarag and we enjoyed the Drambuie,

,,,,agus bha i (before noon) cuideachd!!!
.....and it was before noon too!!!

Ach bha i a'mhain boinne beag no dha gun robh ann an furarag
But it was only a little drop or two that was in the fuarag.

Cha robh sinn gorach,.*grin*
  We were not silly

(cuir ceart,moran taing)

EilidhThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to