Hallo a-rithist a Shiu\saidh 's a h-uile duine,

Oops, a few mistakes of my own:

>Hallo a Siu\saidh, << this should be Shiu\saidh>>
>
>Tha mi toilichte gun robh sin a' cho\rdadh riut. Bidh a' Ga\idhlig

>  <<this should be a' Gha\idhlig>>

Gabhaibh mo leisgeul, a h-uile duine.
Pardon me, everyone.

EideardThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to