Hallo a Shẹnag,

Leugh mi air "bùth-obrach c̣caireachd anns a' clas Gàidhlig" agad.  Tha mi
a' smaoineachadh gur e sar mhath a bh'ann.
I read about yourcooking workshop in the Gaelic class.  I think that it was
very good.

Tha ceist agam air.
I have a question about it.

Are there any quantities...or just what looks good?  I'd like to try this at
a study group or at our next "Latha Emulsion"...(in lieu of "Latha
Immersion")...

Moran taing!

Siu\saidh
----------
>From: Janice Chan <[EMAIL PROTECTED]>
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: [gaidhlig-gu-leor] biadh Gàidhlealach
>Date: Tue, Nov 7, 2000, 8:18 AM
>

>A chàirdean cḥire,
>(Dear friends)
>
>Rinn mi bùth-obrach c̣caireachd anns a' clas Gàidhlig Di - Sathairne.
>(Did me shop-of work cooking in the class Gaelic Saturday
>(I did a cooking workshop in Gaelic class Saturday)
>
>Rinn sinn stapag uachdar no fuarag.
>(Made we stapag uachdar or fuarag
>(We made stapag uachdar or fuarag)
>
>Bha e math, nach robh, Eilidh?
>(Was it good, was it not Ellen
>(it was good, was it not, Ellen?)
>
>Cuiribh uachdar tiugh ann am ḅbhla.
>(Put cream stiff in a bowl 
>(Put whipping cream in a bowl)
>
>Buailaibh an t-uachdar leis inneal.Cuiribh air e astar meadhanach.
>(Beat the cream with a machine. Put on it speed medium
>(Beat the cream with an electric mixer. Put it on medium speed)
>
>Measgaichibh min-choirce ṛist dhan uachdar.
>(Mix oatmeal toasted into the cream
>(Mix toasted oatmeal into the cream)
>
>Faodidh sibh ḿn-shiùcar no mil a chur ann.
>(Can you fine sugar [fruit sugar] or honey to put there
>(You can add fruit sugar)
>
>Cuiribh subhagan-làir rithe.
>(Put strawberries with her
>(Add strawberries)
>
>Faodaidh sibh uisge-beatha a chur ann cuideachd - rud beag no cus!
>(Can you whisky to put there too - a little oe a lot
>(You can add whisky too - a little or a lot!
>
>Chuir sinn Drambuie ann!
>(Put we Drambuie there
>(We added Drambuie)
>
>le dùrachd
>
>Sẹnag
>
>
>
>
>"T́r gun chànan, t́r gun anam."
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to