Madainn mhath a h-uile duine:

  Tha mi aig an taigh a rithist, agus le coimpiutair agam fhein, agus
cha bhi tuilleadh trž strŗcan anns an litreachadh.
   I am back at home, with my own computer, and there won't be three
slashes in the spellings any more.
   
  SeÚnag choir, fhuair mi an rudan a chuir thu thugam. Mile taing, a
charaid. Bith mi a' toirt iad do na chlas diardaoin. Agus co-latha
breith sona dhut (a bit late).
   Janice, I got the things you sent to me. A thousand thanks,
friend. I will be taking them to the class Thursday. And happy
birthday to you.
   
  Holly, a bheil Beurla-leathann agam? Cait' an robh thu nuair
dh'iarraidh mi fear eigin a bhith 'gam chuideachaidh leatha.
    Holly, do you speak Scots? Where were you when I wanted someone
to help me with it? 

  Uill, feumaidh mi falbh air an obair agam a-nis. 
Slŗn
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Measar an t-amadan glic ma chumas e theanga.
   The fool can pass for wise if he holds his tongue.
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to