Hallo a Shenag,

Tapadh leat airson do cheartachaidhean...gabh mo leisgeul...tha fios agam
air, ach cha do sgri\obh mi ceart e....
Thank you for your corrections...excuse me...I know about that, but I didn't
write it correctly.

Agus...mo/ran ta\ing airson:
>Tha an taigh agam mi-sgiobalta.
>(Is the house at me untidy)
>My house is untidy.

Tha mi a' smaoineachadh gum bi an a\bhairt seo feumail!
I think that this phrase will be helpful!

Tha an taigh agam mi-sgiobalta gu leo\r an dra\sda...
My house is plenty untidy just now.

Mar sin leat.

Siu\saidh
----------
>From: Janice Chan <[EMAIL PROTECTED]>
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: Re: [gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0
>Date: Wed, Nov 22, 2000, 8:25 PM
>

>Hallo Eilidh agus a Shiuisaidh
>
>Sgrobh sibh:
>(You wrote:)
>
>> >Am bheil ban-tidsear a th' annad?
>> >Are you a teacher?
>> 
>> Tha,tha i ban-tidsear a th' annam.
>> Yes, I am a teacher.
>
>Feuchaibh :
>(Try)
>
>An e ban-thidsear a th'annad? 
>This construction uses the verb 'is'.
>Literally, 'Is it a teacher that is in you?'
>
>'S e. 'S e ban-thidsear a th'annam.
>Yes. I am a teacher.
>
>If you want to use 'tha':
>
>A' bheil thu 'nad thidsear?
>Literally, this is 'Are you in your teacher?'
>
>Tha. Tha mi 'nam thidsear.
>Yes. I am a teacher.
>
>> Tha na h-oileanaich fichead 'sa sia aig an clas agam .
>>         I have 26 students in my class.
>
>Tha fichead oileanach 's a sia anns a' clas agam.
>Literally, 'Is 20 students and six in the class at me'
>I have 26 students in my class. 
>
>I don't know about the differences between rapach and salach either. I
>usually say something like:
>
>Tha an taigh agam mi-sgiobalta.
>(Is the house at me untidy)
>My house is untidy.
>
>le drachd
>
>Senag
>
>
>-- 
>"Tr gun chnan, tr gun anam."
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to