ednsue wrote:

> Aonghais 's a h-uile duine,
>
> Tapadh leat airson do fhreagairte, Aonghais, tha sin feumail du
> dearbh.
>
> Ciamar a tha thu na la\ithean seo? Tha mi-fhi/n ro thrang, tha mi a'
> smaoineachadh.

Hai a Shiu\saidh,

Tha mi gu math, tapadh leat. Tha a' ghrian ris mu dheireadh! Tha obair
gu leo\ir agam ri dheanamh, ach mo chreach! tha mi air a bhith gu math
slaodach 'ga deanamh.

I'm well, thank you. Is the sun out at last! Is work enough at-me to do,
but alas! am I on being well lazy at-her doing.

I'm well, thank you. And the sun is out at last! I have enough work to
do, but alas! I've been quite lazy about doing it.

> Chan 'eil ti\de gu leo\r agam a bhith a' de\anamh rudan a tha mi
> airson.
> (There isn't enough time to do things that I want (to do))...Not sure
> that sentence works at all...;D

Ni e an gnothuch gu dearbh. "... a tha mi airson a dheanamh."

Will-do it the business indeed. .......

It will do the job indeed..............

> Uill, feumaidh mi falbh. Chan 'eil mi aig m'obair an-diugh, ach tha
> obair-taighe agam a dheanamh.
> Well, I must go. I am not at work today, but I have my housework to
> do.
> (Chan 'eil mi cinnteach am bheil an rosg-rann seo ceart cuideachd.)

Tha mi 'gad thuigsinn, ach chanainn:Am I at-your understanding, but
I-would-say:
I understand you, but I would say:

"Chan eil mi ris an obair agam....."
"Ag obair" means "working", but to say "at work" or "at my work", I
would say, "ri obair" and "ris an obair agam".
Also, if you were asked "What sort of work does he do?" ( De/ seorsa
obair a th' aige?), you could answer "Tha e ri saoirsneachd; tha e ri
teagasg......" ( He is at carpentry; he is at teaching....."
"Tha e an co\mhnuidh suas ri chleasan = He is always up to tricks (
playing tricks)
(an co\mhnuidh - always)

Agus "... tha obair agam ri dheanamh."

One way of saying "I have to" is "Tha agam ri"
e.g. Tha agam ri falbh = I have to go.
Tha sin agam ri dheanamh = Is that at-me to do = I have to do that.
Tha obair agam ri dheanamh = Is work at-me to do = I have work to do.
Probably a more accurate translation would be " I have work that I have
to do."

I have no idea why "deanamh" lenites and "falbh" does not. Seems
backwards to me.......

Tha mi fo eagal gum bi sinn uile gu math trang mar a theannachdas a\m na
Nollaige oirrn!

Am I afraid that will-be we all well busy as tightens time of Christmas
on-us!

I'm afraid we'll all be quite busy as Christmas time closes in on us!

(Did I spell "oirrn" right??????? mental block........)

Le meas,
Aonghas

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to