Telfer,Ed [Edm] wrote:

> Hello Aonghas agus a h-uile duine!
> Tha mi a'smaointeachadh gum faodaidh sinn litirich "druineach" mar
> "droighneach".
>
> I am at thinking that we may spell "...." as "....".
>
> Tha Dwelly ag ra\dh gum bheil "droighneach" a'ciallachadh "thorns" agus
> "place where there are a lot of thorns" ach a bheil e a'ciallachadh "lumber
> in one's way" cuideachd.
>
> Dwelly says that "....." means "....." and "..............." but that it is
> at meaning "lumber ......" also.

Eamoin,

Tapadh leat. 'S do\cha gur a h-ann a/s an fhacail sin a tha\inig a' chiall a
th' aig mo mha\thair air.

Thank you. Is likely that is out of the word that that came the meaning that
was at my mother on-it.

Thank you. Perhaps it's from that word that the meaning my mother has was
derived.

Ciamar a tha thu na laithean? A bheil sneachda gu leo\ir agad fhathast? Chan
eil againn an seo ach na chomhdaicheas an talamh. Agus tha a' ghrian ris a
rithist!

How are you the days? Is snow enough at you yet? Isn't at-us here but what
will-coat the ground. And the sun is visible again!

How are you these days? Do you have enough snow yet? We have only a coating on
the ground. And the sun is out again!

Le meas,
AonghasThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to