Hallo Anghuis!  Tapaidh leibh airson na teachdaireachd. Tha mi gle\ mhath
ach gle\ thrang am foghair seo agus tha mo\ran "droighnich" agamsa - air an
deasg agam!

Thank you for the message. I am very good but very busy this fall and I have
a lot of "droighneach" (mess!) - on my desk!

Bha droch stoirm gaoithe agus sneachda againn an seo air an cathramh latha
na Samhna ach bha
 an t-si\de sa\mhach agus grianach againn fad an mios as deidh sin.

Was bad storm of wind and of snow at us here on the fourth day of November
but was the weather calm and sunny  at us all month long after that.

Bha buaidh air an cla\s Gaidhlig  againn an seo ann an Edmonton am foghar
seo cuideachd.

Was success on the Gaelic class at us here in Edmonton this fall also.

Tha mi'n do\chas gum bheil gach ni\ a' dol gle\ mhath leis a h uile duine
ann an Cobh Anndra!

Is my hope that is everything at going good with everyone in Goose Cove
(Cobh Anndra).

Le meas

Eamon (Ed ) Telfer

(R.-S.: ??? Mas e do thoil e, cuir ceart mo Ghaidhlig!) 
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to