Hallo Eamuin (not sure what the vocative of Eamon is)

Sgri\obh thu:

>Bha buaidh air an cla\s Gaidhlig  againn an seo ann an Edmonton am foghar
>seo cuideachd.
>
>Was success on the Gaelic class at us here in Edmonton this fall also.

Da\ bhliadhna seo chaidh bha mi aig a' Cholaisde Ga\idhlig ann an Naomh 
Anna agus thachair mi fear leis an t-ainm Coinneach. Bha e coltach ri 
fa\idh bhon t-Seann Tiomnaidh agus bhruidhinn e mar a\rd-ollamh. 
Dh'fhuirich e ann an Edmonton agus tha mi a smaoineachadh gun robh e anns 
a' bhuidheann Gha\dhlig an-siud. An aithne dhut e?

Two years ago I was at the Gaelic College in St.Anne and I met a man with 
the name of Kenneth. He looked like a prophet from the Old Testament and he 
talked like a professor. He lived in Edmonton and I think he was in a 
Gaelic group there. Do you know him ?

Le du\rachd,

Eideard

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to