Hallo, hallo, a bheil duine sam bith ann? A bheil sibhse adhlaicte
fo 'n sneachda? Ach tha i breagha an seo, tha a' ghrian a' deàrrsadh,
agus chan eil sneachd' air an làr idir. Tha i coltach ri an t-earrach a
muigh.

    Hello, hello, is anyone there? Are you all buried under the
snow? But it is lovely here, the sun is shining, and there is no snow
on the ground at all. It is like spring outside.

Slàn
Les
______________________________________________________________________
Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.cadvision.com/gadalla1

     'Se 'n geamhradh luath an geamhradh buan.
       The early winter is a long winter.--Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to