Hallo a Les 's a h-uile duine,

Tha mi ann, ach tha mi air a bhith ro thrang o chionn ghoirid.
I'm here, but I've been too busy recently.

Bithidh mi a' teagasg da\ "chlasichean" u\ra DiLuain 's chan' eil mi deiseil
fhathast.
I will be teaching two new classes Monday, and I'm not ready yet.

Bithidh mi a' teagasg coimpiutair agus dra\ma 's ceo\l...
I will be teaching computers and drama/music.

Bha beagan sneachda ann an seachdain a chaidh.
There was a little snow this past week.

Bha i griannach 's fuar an-diugh.
It was sunny and cold today.

Chan 'eil pisgeagean agam fhathast. 
I don't have any kittens still. 

Reic mi orra gu lei\r!
I sold them all!
(Chan 'eil mi cinnteach am bheil an t-sreath seo ceart.)

Uill, feumaidh mi falbh.

Oidhche mhath.

Siu\saidh
----------
>From: Leslie Gadallah <[EMAIL PROTECTED]>
>To: gaidhlig-gu-leor <[EMAIL PROTECTED]>
>Subject: [gaidhlig-gu-leor] helloooo
>Date: Fri, Jan 26, 2001, 6:41 PM
>

>  Hallo, hallo, a bheil duine sam bith ann? A bheil sibhse adhlaicte
>fo 'n sneachda? Ach tha i breagha an seo, tha a' ghrian a' deàrrsadh,
>agus chan eil sneachd' air an làr idir. Tha i coltach ri an t-earrach a
>muigh.
>
>    Hello, hello, is anyone there? Are you all buried under the
>snow? But it is lovely here, the sun is shining, and there is no snow
>on the ground at all. It is like spring outside.
>
>Slàn
>Les
>______________________________________________________________________
>Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.cadvision.com/gadalla1
>
>     'Se 'n geamhradh luath an geamhradh buan.
>       The early winter is a long winter.--Gaelic proverb
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to