Hallo Aonghais 's a h-uile duine,

>Tha mise ann cuideachd. 

Tha mi toilichte 'gad leughadh!
I'm happy to read you!

>A dh'aindeoin an t-sneachda, tha saoghal math againn.
Bha i coltach ris an t-Earrach ann an California a Tuath an-diugh.  Bha i
bla\th grianach!  Chan 'eil gaoth ann cuideachd.

Ach...'eil fhios agad, is mathaid gum bi sneachd  a rithist ann a
dh'aithghearr.
But...you know, it's possible that there will be snow again soon.

>Tha cus sneachda againn 'nam bheachd, ach tha an luchd-sgithidh
>choooooooo toilichte........grrrrr

Nach toigh leat sgithidh, Aonghais?
Don't you like skiing, Angus?

Is toigh leam sgithidh (tarsainn-fearann), ach chan 'eil mi air a bhith a'
sgithidh o chionn fhada.
I like skiing (cross-country), but I have not been skiing for a long time.

>
>Has anybody heard  of a singer from Scotland named Roddy Campbell? I
>bought his cd "Tarruin Anmoch" last fall and I really enjoy it. He's got
>a very smooth voice, good variety of songs, and what sounds to me like
>exquisite pronunciation. Just wondering if anybody else has heard him
>sing...??

Chan 'eil fios agam air, ach tha mi a' smaoineachadh bu mhath leam eolach
air...
I don't know about him, but I think that I would like to know him...

Am bheil "website" aige?
Does he have a website?

Feumaidh mi falbh o chionn's gum bheil e anmoch.
I  must go because it is late.

Oidhche mhath,
Siu\saidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to