ednsue wrote:

> Bha i coltach ris an t-Earrach ann an California a Tuath an-diugh.  Bha i
> bla\th grianach!  Chan 'eil gaoth ann cuideachd.

A Shiu\saidh, 's a h-uile duine,

Ubh ubh! Na can leithid de rud, agus sinne ann an doimhneachd a' Gheamhraidh
an seo! Fhuair sinn mu throigh de sneachda an de/, agus mu leth-throigh eile
an diugh. Chaidh mi amoch an de/ gus an sneachda chuir far mullach an
t-sobhail agus mullach an taigh-obrach agam. Bha ceithir troighean 's a co\rr
orra. Ged a bha mi suas gu mo chruachan 'san sneachda a' coiseachd nan
ionnsaidh, chan urrain dhomh an diugh na lorgan a dh'fha\g mi fhaicinn!

Don't say like of thing, and us in the depth of winter here! Got we about a
foot of snow yesterday, and about half a foot more today. Went I out yesterday
to the snow put from roof of the barn and roof of the workshop at-me. Was four
feet and more on-them. Although I was up to my hips in snow walking towards
them, isn't abiliity at-me today the prints that left I seeing!

Don't say the like of that, with us in the depths of winter here! We got about
a foot of snow yesterday, and another half-foot today. I went out yesterday to
clear the snow from the roofs of  the barn and workshop. There was four feet
and more on them. Although I was to my hips in snow going towards them, today
I can't see the tracks I left!

> Nach toigh leat sgithidh, Aonghais?
> Don't you like skiing, Angus?

Cha deach mi a' sgitheadh ach aon turus 'nuair a bha mi o\g agus an deoch
orm.......Bha deagh spo\rs ann, agus bu shona mi gun d'thug mi mo bheatha a\s,
ach cha do fheuch mi a rithist e! Cluichidh mi hocaidh, agus cluichidh na
balaich agam hocaidh, agus bithidh sin 'ga mo chumail tuilleadh is trang co
dhiubh......ach co\rdaidh e rium gla\n!

Didn't go I skiing but one time when I was young and the drink on-me......was
great fun in-it, and was I lucky that took I my life out-of-it, but didn't try
I again it! Will-play I hockey, and will play the boys at-me hockey, and
will-be that at my keeping more than busy anyway......but will-agree it
with-me  completely!

I only went skiing once, when I was young and under the influence.....it was
great fun and I was lucky to survive, but I didn't try it again! I play
hockey, and my boys play hockey and that keeps me too busy anyway.......but I
thoroughly enjoy it!

Ciamar a tha an Geamhradh aig a h-uile duine eile?
How is the winter at everyone else?
How is everyone else's winter?

Le meas,
Aonghas

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to