Hallo  a huile duine,

Tha mise ann cuideachd.

Tha an t-side gabhaidh a-muigh. Tha i a'cur sneachda.
The weather is terrible out. It's snowing.

Tha mi trang agus bha mi tinn.
I am busy and I was sick.

Tha casad gabhaidh orm.
I have a bad cough.

Tha mi beo co dhuibh! *grin*
I am alive anyway!

Eilidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to