Hallo a Les 's Aonghais, 's a h-uile duine,

Hallo a rithist.  Bha mi toilichte "email" a leughadh bhuaibh o chionn
ghoirid.
Hi aain.  I was happy to read email from you recently.

Sgri\obh Les:
>A bheil "blackouts" agad?  (Dubh-a mach?)  Tha mo mhac ann an California
>a deas.  Chan robh iad aige fhathast, ach tha iomaguin air.

Chan 'eil fhathast cuideachd.  

Les, cait' am bheil do mhach a' fuireach?  Bha sinn-e a' fuireach ann an
California a deas o chionn fhada.  Dh' fhuireach sinn faisg air San Diego.
Les, where does your son live?  We were living in So. CA. a long time.  We
lived near S.D.

Bha an t-Earrach an-seo an t-seachdain a chaidh, ach tha an geamhradh air
ais a nise.
Spring was here last week, but winter is back now.

Tha beagan sneachda ann fhathast, agus tha i ro fhuar cuideachd.
There is still a little snow, and it is too cold also.

Aonghais, b'toigh leat sgitheadh, no b'toigh leat an deoch?
Angus, did you like skiing, or did you like the drink?

Oidhche mhath.
Siu\saidh

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to