richards wrote:
> 
> Hallo  a huile duine,
> 
> Tha mise ann cuideachd.
> 
> Tha an t-side gabhaidh a-muigh. Tha i a'cur sneachda.
> The weather is terrible out. It's snowing.
> 
> Tha mi trang agus bha mi tinn.
> I am busy and I was sick.
> 
> Tha casad gabhaidh orm.
> I have a bad cough.
> 
> Tha mi beo co dhuibh! *grin*
> I am alive anyway!
> 
> Eilidh
> 

Eilidh bhochd!
Poor Eilidh!

A' bheil thu a' faireachdainn nas fhea\rr fhathast?
Are you feeling better yet?

Bha a' che\ilidh spo\rs Oidhche Shathairne.
The ce\ilidh was fun Saturday night.

Bha an o\raid agus a' bhu\th-obraich le Michael Newton gle\ mhath
cuideachd. 
The lecture and the workshop by Michael Newton were very good too.

Leis an fhi\rinn innse, bha mi gle\ sgith Di - Do\mhnaich!
To tell the truth, I was very tired Sunday!

le deagh dhu\rachd

Seo\nag

"Tìr gun chànan, tìr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to