ednsue wrote:
>
> Les, cait' am bheil do mhach a' fuireach? Bha sinn-e a' fuireach ann an
> California a deas o chionn fhada. Dh' fhuireach sinn faisg air San Diego.
> Les, where does your son live? We were living in So. CA. a long time. We
> lived near S.D.

  Tha e is a' bhean aige a' fruireach ann an Escondido, faisg air San
Deigo, agus tha e ag obair ann an S.D. Ach 'se "nomads" a thannta, agus
tha iad ag radh gum bi iad a' falbh dh'aithghhearr. 

> Bha an t-Earrach an-seo an t-seachdain a chaidh, ach tha an geamhradh air
> ais a nise.
> Spring was here last week, but winter is back now.

  An seo, cuideachd. Tha eagal orm a-nis gum bi i geamhradh gu an
t-Òg-mhios.

Slàn
Les
______________________________________________________________________
Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.cadvision.com/gadalla1

     'Se 'n geamhradh luath an geamhradh buan.
       The early winter is a long winter.--Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to