A Les 's a h-uile duine,

>    Tha e is a' bhean aige a' fruireach ann an Escondido, faisg air San
>Deigo,

Tha fios agam far am bheil Escondido.
I know where E. is.

Cha do dh' fhuirich sinn ach faisg air sin.
We didn't live but near there.
(I hope that means, we lived near there.)   ;D

 Ach 'se "nomads" a thannta, agus
>tha iad ag radh gum bi iad a' falbh dh'aithghhearr.  

Is do\cha gun fuirich iad gus am bheil an t-samhradh ann.
Perhaps they will stay until the summer is here.

Tha cuimhne agam cha do chus sneachda ann.
I remember there was not too much snow.

>    Tha eagal orm a-nis gum bi i geamhradh gu an
>t-Òg-mhios.

Mise cuideachd...tha mi eagalach gu dearbh!

Oidhche mhath.
Siu\saidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to