A h-uile duine,
Tha mi bro\nach a radh gun chaochail an duine agam feasgar an de\.  Bha e anns an 
ospadal ann an Reno deich la\ithean.  Bha e tinn u\ine mho/r.  Bha an teaghlach u\ile 
againn an-seo, agus chaidh e le gaol gu leo\r.  Ach, tha sar dhoirbh a dh' aindeoin 
sin.
I'm sorry to say that my husband died yesterday evening.  He was in the hospital in 
Reno 10 days.  He was sick a long time.  Our whole family was there, and he went with 
a lot of love.  But it's very difficult in spite of that.
Siu\saidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to