Hallo Aonghais,

Ciamar a tha thu na la\ithean saora?
How are you these days?

Tha thu air a bhith sa\mhach air an liosta, tha mi a' smaoineachadh.
You have been quiet on the list, I think.

Am bheil thu a' teagasg fhathast?
Are you still teaching?

Bithidh mi-fhi/n a' dol cheilidh dhe\anamh air ban-charaid am ma\ireach
airson latha no dha\.
I will go visit a friend tomorrow for a day or two.
(Chan 'eil mi cinnteach am bheil an sreath seo ceart - tha duil agam gun do
sgri\obh mi cus mherachdan.)

Ni\ sinn le ar tidsear "Latha Emulsion" eile anns an Ghiblean.  Bithidh
deagh spo\rs a bhitheas ann, tha mi a' smaoineachadh, ach bithidh to\rr
obraich ann cuideachd.
We will do another "LE" with our teacher in April.  It will be a lot of fun,
I think, but it will be lots of work also.

Uill, feumaidh mi falbh.

Siu\saidh

----------
>From: [EMAIL PROTECTED] (Angus  MacLeod)
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: Re: [gaidhlig-gu-leor] helloooo
>Date: Thu, Feb 15, 2001, 12:51 AM
>

>
>
>ednsue wrote:
>
>> Aonghais, b'toigh leat sgitheadh, no b'toigh leat an deoch?
>> Angus, did you like skiing, or did you like the drink?
>
>A Shiu\saidh 's a h-uile duine,
>
>Uill, feumaidh mi aidich gur a h-e an deoch a cho\rd rium na's fhea\rr. Cho\rd
>i rium gu math 'nuair a bha mi na's o\ige.....chan eil fhios agam nan do
>dh'fha\s mi glic no direach aosda, ( 'is chan iarrainn freagairt air mo
>bhean...;)...) ach chan eil i idir cho tlachdmhor rium a nis, no bho chionn
>chuid mho\r bliadhnaichean.
>
>Well, must I admit that is it the drink that agreed to-me better. Agreed it
>to-me well when I was younger... isn't knowledge at-me if grew I wise or just
>old, ( and not would-ask-I answer on my wife.....) but isn't it at-all so
>pleasant to me now, or since portion large years.
>
>Well, I must admit that it was the drink I liked better. I liked it quite a
>lot when I was younger....I don't know if I've grown wise or just old, ( and I
>wouldn't ask my wife for an answer ( to that one)......) but I'm not at all
>that fond of it now, nor ( have I been ) for many years.
>
>Ach, mar a thuirt Benjamin Franklin uair, "Tha leann a' dearbhadh gu bheil
>gaol aig Dia air an comunn-dhaoine."
>But, as said BF (a) time, "Is beer proving that is love at God on the
>society(?) of-man."
>But as BF said once, "Beer is proof that God loves mankind."
>
>Tha sinn air ruigsinn doimhneachd de fheallsanachd fa\da os mo cheann........
>Are we on reaching depth of philosophy far over me head....
>We have reached a depth of philosophy far beyond me.....
>
>Le meas,
>Aonghas
>
>
>
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to