ednsue wrote:

> 
> Ni\ sinn le ar tidsear "Latha Emulsion" eile anns an Ghiblean.  Bithidh
> deagh spo\rs a bhitheas ann, tha mi a' smaoineachadh, ach bithidh to\rr
> obraich ann cuideachd.
> We will do another "LE" with our teacher in April.  It will be a lot of fun,
> I think, but it will be lots of work also.
> 
> Uill, feumaidh mi falbh.
> 
> Siu\saidh


Latha Emulsion? Obh obh! Bidh sin cràiteach!
Emulsion Day? Oh dear! That will be painful!

Seònag


-- 
"Tìr gun chànan, tìr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to