Ciamar a tha sibh a h-uile duine:

  Tha dà cheisd agam an duigh, arithist. 

1. Dh'iarr mi a sgriobhadh "Perhaps I will see you again soon." 
Sgriob mi: "'S docha a chi mi arithist sibh a dh'aithghearr." 
Thubairt fear aig a' choinneamh Ghàidhlig againn seo chaid gum
bitheadh e nas fheàrr "'S docha gum faic mi arithist sibh a
dh'arithghearr." 
  I wanted to write ". . ." I wrote ". . ." A person at our last
Gaelic meeting said that it would better ". . ." Is either of us
close to being right? Oh, oh, three questions. Ciamar a' chanas mi
"either of us"?

2. Bith sinn a' faicinn "Tha seo an taigh aig Seumas" agus "Tha seo
taigh Sheumais" Am bi diofar sam bith eatorra?
  We are seeing ". . ." and ". . .". Is there any difference
between them?

Moran taing airson cuideachadh.

Slàn
Les
______________________________________________________________________
Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.cadvision.com/gadalla1

   Ge milis a mhil, cò dh' imlicheadh bhàrr na dris.
   As sweet as honey is, who would lick it from the brier?
          --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to