ednsue wrote:

> Tha mi duilich gum bheil mi fadalach do fhreagairt.
> I am sorry that I am late answering you.  (Am bheil an sreath seo ceart?)

Gabh mo leisgeul a Shiu\saidh; 's e mise tha fadalach, agus gu buileach ro
fhadalach.
I'm sorry, Sue; it is I who am late and completely too late.

Tha mi creidsinn gun canainn "fadalach a' toirt freagairt dhuit", ach tha sin
car fa\da.
Am I thinking that I-would-say "tardy giving (an) answer to-you", but is that
a bit long.
I think I would say, "...", but that's a bit long.

Mar a chanas tu, "Tha mi 'gad fhreagairt.", tha mi smaoineachadh gun leanas e
gun canadh tu, "Tha mi fadalach 'gad fhreagairt.", agus "Tha mi duilich gu
bheil mi fadalach 'gad fhreagairt." ( no "gum bheil" mar a sgri\obh thu )

As that would-say you,  "I am at-your answering.", am I thinking that
will-follow it that would-say you,  "Am I late at-your answering.", and  "Am
I sorry that am I late at-your answering."  ( or "..." as that wrote you )

As you would  say, " I am answering you.", I think it follows that you would
say,  "I am late answering you.", and  "I am sorry that I am late answering
you."  ( or "..." as you wrote )

It wouldn't be unusual, around here at least, to hear " 'ga do fhreagairt" in
place of " 'gad fhreagairt" .

Cha chan mi guth a' corr air freagairtean; tha mi fo na\ire leis cho fadalach
a tha an te/ seo....
Not will-say I word more on answers; am I under shame with so late that is
the one here.....
I won't speak any more about answers; I'm ashamed of how late this one
is.....

Le meas,
AonghasThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to