ednsue wrote:

> Hallo Aonghais,
>
> Ciamar a tha thu na la\ithean saora?
> How are you these days?

Hai a Shiu\saidh,

Tha mi gu math, tapadh leat. Bha seachainn de laithean-saora aig a' chlann, ach tha
i gu bhith deiseil a nis agus an aimsir de hocaidh gu bhith deiseil aig an aon
a\m...... tha aodannan fa\da orra.......bithidh iad a' deanamh cunntais air na
laithean amoch a seo gu ruige an t-O\gmhios agus du\nadh na sgoile.

Am I well, thank you. Was week of days free at the children, but is it to be
finished now and their season of hockey ro be finished at the one time......are
faces long on-them......will-be they making account on the days out from here to
reach June and closing of the school.

I'm fine thanks. The kids had a week of holidays, but it's almost over now, and
their hoockey season almost over at the same time....they have long
faces.......they'll be counting the days from now on until June and the end of
school.

> Tha thu air a bhith sa\mhach air an liosta, tha mi a' smaoineachadh.
> You have been quiet on the list, I think.

'Sann ceart a tha thu. Tha iomadh rud air a bhith a' tarruing orm troimh' na
laithean, agus tha mi air a bhith a' fa\s leisg anns na feasgairean! 'S do\cha gu
bheil an droch-shi\de a' cuir orm; chan eil an aon lu\ths annam 's mar is a\bhaist.
Bha Geamhradh gu math cruaidh againn an seo agus e direach a nis a' tighinn gu
cri\och.

It is right that you are. Is many thing on being pulling on me through the days,
and am I on being growing lazy in the evenings! Is likely that is the bad-weather
putting on-me; isn't the one energy in-me and as is usual. Was winter quite hard
at-us here and he just now coming to end.

Indeed you're right. I've been off in all directions during the days, and getting
lazy in the evenings! Possibly the bad weather is affecting me; I don't have the
same energy level as usual. We had quite a harsh winter here and it's just now
starting to end.

> Am bheil thu a' teagasg fhathast?
> Are you still teaching?

Chan eil an dra\sda, ach bithidh mi a' dol air ais dha 'n Cholaisde ann an
O\gmhios. Cha robh clasaichean agam 'sa Gheamradh.

Am not right-now, but will-be I going back to the College in June. Were not classes
at-me in-the winter.

Not right now, but I'll be  going back to the College in June. I didn't have
classes this winter.

> Bithidh mi-fhi/n a' dol cheilidh dhe\anamh air ban-charaid am ma\ireach
> airson latha no dha\.
> I will go visit a friend tomorrow for a day or two.
> (Chan 'eil mi cinnteach am bheil an sreath seo ceart - tha duil agam gun do
> sgri\obh mi cus mherachdan.)

'S math sin! (That's good!)Sgri\obhainn: ..."a' dol air ceilidh air
ban-charaid...."  ...air bhan-charaid........air bhana-charaid

Black's Cothrom Ionnsachaidh says that "air" does not lenite the word after it, but
I find in practice that it does sometimes, especially if the following letter is a
"b". You'll see it leniting in quite a few songs. I would expect to hear
"bhana-charaid" in conversation, simply because it flows better than the others.

> Ni\ sinn le ar tidsear "Latha Emulsion" eile anns an Ghiblean.  Bithidh
> deagh spo\rs a bhitheas ann, tha mi a' smaoineachadh, ach bithidh to\rr
> obraich ann cuideachd.
> We will do another "LE" with our teacher in April.  It will be a lot of fun,
> I think, but it will be lots of work also.

Bu toigh leam a bhith ann, ach tha an rathad car fa\da.... bu toigh leam aithne a
chuir air Do\mhnall; tha e coltach gur a h-e obair mho\r a tha e a' deanamh. Am bi
mo\ran dhaoine ann?

Would-be liking with-me to be in-attendance, but is the road a bit
long.....would-be liking with-me acquaintance to put on Donald; is it probable that
is it work big that is he doing. Will be many people there?

I'd like to be there, but it's a bit far to go........I'd like to meet Donald; it
seems like he doing a lot of good work Will there be many people there?

Don't take my translations of  "Bu toigh leam" and "ann" too literally. I'm not
sure how to translate "bu toigh leam" word for word, and the concept of "ann" just
doesn't translate well into English.

Ciamar a tha thu fhe/in, a Shiu\saidh? Tha mi creidsinn gu bheil na craobhan a'
briseadh amoch, no air briseadh amoch ann an California a nis. A bheil sneachda air
mullaich nam beann fhathast?

How are you yourself, Sue? Am I believing that are the trees breaking out or on
breaking out in California now. Is snow on tops of the mountains yet?

How are you yourself? I guess the leaves on the trees in California are opening up,
or have opened up by now. Is there still snow on the tops of the mountains?

Le meas,
AonghasThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to