Hallo Aonghais 's a h-uile duine,

At 04:34 PM 3/22/01, you wrote:

>( Notice how deftly I sidestepped the word "penguin" ?  Is there a Gaelic word
>for "penguin"? )

Ma tha thu a' leughadh na "Litrichean do Luchd-Ionnsaichaidh" le Ruairidh 
MacIlleathain (#27) chi thu na leanas:
(If you read the Letters for Learners by Roddy MacLean (#27) you will see 
the following:) (The translation is mine.)

"...an t-eun dubh is geal air a bheil ainm ann am Beurla a thainig gu 
direach bhon Chuimris. Uill, 's e am "penguin" a th'ann.
( ...the black and white bird where the English name came directly from the 
Welsh. Well, it's the penguin.)

Ann an Cuimris, tha "pen" a' ciallachadh ceann agus tha "gwyn" a' 
ciallachadh geal neo fionn. Pen-gwyn.
(In Welsh "pen" means head and "gwyn" means white or fair. Pen-gwyn.)

Tha e coltach gu robh Cuimreach air choreigin am measg a' chiad fheadhainn 
a chaidh don Antarctaig as Breatainn, ceudan bliadhna air ais, agus gun do 
chuir e an t-ainm sin air na h-eoin.
(It seems that some Welshman or other was among the first ones to go to 
Antarctica from Britain, hundreds of years ago, and he gave that name to 
the birds.)

Agus gun tainig sin tarsainn don Bheurla aig an am sin.
(And it came across to English at that time.)

Thainig an gnothach seo gu m'aire nuair a bha mi ann am bun-sgoil far a 
bheilear a' teagasg tro mheadhan na Gaidhlig.
(This matter came to my notice when I was in a primary school where 
teaching is through the medium of Gaelic.)

Cha robh mi eolach air facal sam bith airson "Penguin" ann an Gaidhlig ach 
penguin fhein.
(I didn't know of any word for penguin in Gaelic but penguin itself.)

Ach air a' bhalla anns an sgoil sin, bha dealbhan a rinn na sgoilearan de 
bheathaichean anns an Antarctaig. Agus fo dealbh de dh'eun dhen t-seorsa 
sin bha an tiotal - "Ceann-fionn".
(But on the wall in that school there were pictures, made by the students, 
of animals in the Antarctic. And under the picture of the bird of that sort 
was a title - "Ceann-fionn".)

Bha cuideigin air a' Chuimris eadar-theangachadh don Gaidhlig. Pen-gwyn: 
ceann-fionn."
(Someone had translated the Welsh to Gaelic. Pen-gwyn; cheann-fionn.)

Agus sin agad e ! Sgeul math, nach eil ?
(And there you have it. A good story, isn't it ?)

Eideard
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to