Hallo Aonghais a rithist,

>
>Chan eil an dra\sda, ach bithidh mi a' dol air ais dha 'n Cholaisde ann an
>O\gmhios. Cha robh clasaichean agam 'sa Gheamradh.
>
>Am not right-now, but will-be I going back to the College in June. Were not classes
>at-me in-the winter.
>
>Not right now, but I'll be going back to the College in June. I didn't have
>classes this winter.

Tha mi a' smaoineachadh gum bhitheadh e deagh spo\rs a bhith anns a'
Cholaisde ann an O\gmhios.
I think that it would be good fun to be in the college in June.

>Bu toigh leam a bhith ann, ach tha an rathad car fa\da.... bu toigh leam aithne a
>chuir air Do\mhnall; tha e coltach gur a h-e obair mho\r a tha e a' deanamh. Am bi
>mo\ran dhaoine ann?

Tha an rathad car fa\da. Tha Donaidh a' de\anamh obair mho/r sar mhath.
The road is rather long. Donnie is doing a lot of excellent work.

Chan 'eil fhios-am cia mheud duine a bhitheas ann.
I don't know how many people will be there.

Is do\cha a mha\inn bho co\ig-deug gu fichead 's a deug.
Perhaps only from 15 to 30.

We ask folks to let us know if they're going to be here so that we can make
up the materials ahead of time, but since we don't really have a
"registration" period, fees, etc., there's no push for folks to register
ahead of time. Maybe by the time we get to the 3rd or 4th one, we'll get a
bit more "formal" in that regard, but we're staying casual right now.

>
>Ciamar a tha thu fhe/in, a Shiu\saidh?

Tha mi bro\nach fhathast 's ro sgi\th, ach tha mi a' gluasad co-dhiubh.
I'm still sad and too tired, but I'm moving anyway. 

Bithidh mi a' dol ag obair a rithist Di-Luain 'sa tighinn.
I'm going to go to work again this coming Monday.

Tha mi creidsinn gu bheil na craobhan a'
>briseadh amoch, no air briseadh amoch ann an California a nis. A bheil sneachda air
>mullaich nam beann fhathast?

Seadh. Tha e bre\agha. Chan 'eil ach beagan sneachda ann fhathast.
Uh-huh. It's pretty. Thre is but a little snow yet.

Ti\oraidh an dra\sda.
Bye for now.

Siu\saidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to